O obci

Krátce z historie obce

Martinice představovaly po značnou část svých dějin pevnou součást meziříčského panství. Dělily se na Martinice Velké či Horní a Martiničky, jinak řečené Malé Martinice. Větší díl vesnice se ponejprv připomíná již v roce 1344, kdy darovali Anežka, vdova po Tobiáši z Tasova, a její syn Jan kostelu sv. Petra v Tasově roční plat ze vsi Martinic. Martiničky se pak uvádějí roku 1370 jako součást mostišťského statku Buňka z Mostišť. Díl Martinic patřil v roce 1373 pánům z Myslibořic, v listinách vystupují tehdy pod německým pojmenováním Mertendorf. Ve stejném roce prodává svůj podíl na Martinicích také Jan starší z Meziříčí, a to Henslinovi řečenému Purkhardt z Třebíče. V následujícím roce postupuje Purkhardtovi svůj podíl na této vsi také Buzek z Myslibořic. Tím jsou Martinice na určité období od Meziříčí odděleny. Na počátku 15. století však již byly zpět a náležely spolu se svým okolím rodu z Kravař. Martiničky setrvaly jako součást mostišťského panství až do prvních desetiletí 15. století, kdy byly rovněž koupeny Petrem z Kravař a připojeny k meziříčskému dominiu a tedy i k blízkým Martinicím. Obě vsi se však ještě po celé 15. století vyvíjely samostatně. Martinice jsou vedle Martiniček jmenovány v roce 1447, samy Martiničky se naposledy objevují roku 1495, kdy se zde připomíná rychtář.

Martinická rychta představovala ve středověku význačnější usedlost charakteru dvorce. Její vlastník se pohyboval na úrovni nižšího šlechtice, neboť měl právo vkládat majetkové změny do zemských desek. V roce 1447 takto kupuje rychtář Matěj z Martinic les řečený Ochoz mezi Zhoří a Kochánovem od Hedviky z Pohořílek. Poté, co je před koncem 15. století k meziříčskému panství připojena ves Kozlov, dosud náležející žďárskému klášteru, získává tamní dvůr s pustou tvrzí jistý Václav z Martinic. Kozlov byl tehdy připojen k martinické rychtě, která však zaniká již v průběhu druhé poloviny 16. století, poté co byla ze skoupeného dvora Šimona Vídeňského z Českého Ostrova ve Vídni zřízena nová rychta a Martinice spolu s připojenými Martiničkami a Kozlovem k ní přiděleny.

V polovině 17. století nacházíme v Martinicích včetně Martiniček celkem 13 domů. Jejich charakter byl tehdy značně různorodý. Nacházely se zde velké grunty o rozsahu polí 1,5 lánu, stejně jako lánové či půllánové usedlosti. V rámci prvních pokusů vrchnosti o sjednocení poddanské půdy byly jejich pozemky nově rozměřeny, přičemž zanikají největší grunty. V průběhu 18. a 19. století dochází k zahušťování zástavby vesnice výstavbou drobnějších domků, v polovině 18. století stavěných na obecních pozemcích, později na postupně odprodávané panské půdě.

Před koncem 16. století je na pláni mezi Martinicemi a Mostištěmi zřízen vrchnostenský dvůr. Jeho úkolem bylo využití půdy zrušené martinické rychty a ve stejné době zabraného šlechtického dvorce ve Vídni. Obecně uváděný vztah Nových dvorů, jak se objekt již na počátku 17. století nazývá, k někdejšímu dvoru Mrhovu, není dosud spolehlivě vyřešen. Součástí dvora byl také panský ovčín. Až do výstavby velkých barokních dvorů v 18. století patřily Nové dvory k největším hospodářským objektům v rámci meziříčského panství. Svůj původní účel si dvůr udržel až do průběhu 20. století, kdy byl rozprodán.

Památky a přírodní zajímavosti

Obecní zvonice - za starých dob v obci zvonička nebývala. Z počátku mívala obec zvonek zavěšený někde na stromě uprostřed obce. Zděná zvonice byla vystavěna až koncem 18. stol. Do roku 1913 měla zvonička střechu pokrytou šindelem, poté byla pokryta pozinkovaným plechem. V letech 1979-80 se opět prováděla celková oprava zvoničky. V některých dobách zvonice přišla o svůj zvon. Poprvé se tomu stalo za první světové války v roce 1917, kdy byl odebrán pro vojenské účely. V roce 1920 byl pořízen zvon nový a pokřtěn jménem " Anna ". V roce 1942 v období druhé světové války byl zvon obci znovu odebrán k válečným účelům. Po válce roku 1946 byl zásluhou občanů obce pořízen nový zvon. Za mrazivého počasí byl opět zasvěcen svaté Anně.

Pomník padlým - postaven roku 1922 na počest padlých vojínů v první světové válce. Pomník postavil p. Smolín, kameník a sochař z Třebíče. Při úpravě obce roku 1979 byl tento pomník přemístěn na jiné místo, po zbořeném selském domě č. p.8, kde stojí dodnes.

Bývalá Martinická cihelna - stála u silnice k Velkému Meziříčí. Od 70. let je zde v provozu sportovní střelnice.

V obci stojí pět křížů.

Hasičská zbrojnice - po založení hasičského sboru bylo rozhodnuto o stavbě hasičské budovy v obci. Roku 1927 bylo započato se stavbou. Byla to jedna z moderních budov pro pořádání tanečních zábav a plesů. V té době se tu hrálo hodně divadelních představení za velké účasti veřejnosti. Roku 1946 budovu převzal místní národní výbor a stal se z ní kulturní dům. V letech 1959-63 byla budova přestavěna. Přistavělo se jeviště a pod ním sklepy. Dále bylo přistavěno přísálí a o nějaké metry byl zvětšen sál. Roku 1972 byly provedeny nové úpravy. Nad požární zbrojnicí započala stavba budovy MNV. V přístavbě vznikly kanceláře, knihovna a klubovna. Z hasičské budovy byla odstraněna věž , která sloužila k sušení hadic.

Zajímavosti

Při stavbě rodinného domku se v roce 1954 v hloubce asi 50 cm vykopala nádoba s pokličkou, ve které bylo ukryto 241 pražských grošů Karel IV a 18 grošů Václav IV. Tyto peníze byly ukryty dle odborníků v době husitských válek. Celý nález je uložen v muzeu ve Velkém Meziříčí. ( Doba husitská 1419 - 1437, ražené peníze Karel IV 1348 - 1378 a mince Václav IV byly raženy 1378 .-1419).

O pouti se v Martinicích pečou známé rohlíčky ve tvaru podkovy (legenda se spojuje se sv. Martinem).

Ve stodole u Drápelů bylo v letech 1969-1970 pod vedením zvonaře Gabriela Knose a p. Aloise Ambroze, místního faráře, ulito kolem devadesáti zvonů pro kostely v celém Československu.

Okolí obce

V okolí se nachází mnoho vyhlídkových i poutních bodů. Nejvyšší vrch má 608.8 m, vedle vrch Lískovec 581 m. Oba jsou JV směrem, rozkládá se zde lesní porost. Severně nad obcí protéká Šípský potok, na kterém je vodní nádrž. Před Novými Dvory se vtéká do Mastníku a dále do řeky Oslavy.

Sportovní možnosti 

Lyžování - běžky, hřiště - fotbal, volejbal, pěší turistika

Tradiční akce

Tříkrálová sbírka, masopustní průvod se zabijačkou, dětský karneval, hrkání před velikonocemi, velikonoční pomlázka, stavění máje, pálení čarodějnic, kácení máje, taneční výlety v létě, dětský den na hřišti, Svatomartinská pouť, návštěva Mikuláše v rodinách s dětmi

Služby

Obchod se smíšeným zbožím, soukromý výčep, budova obecního úřadu a hasičské zbrojnice, dětské hřiště, hřiště. Před výrobním úsekem zemědělské firmy stojí zrenovovaná hrsťovačka (hrabovka).V roce 2011 bylo po rekonstrukci kanceláří zemědělské společnosti Zemas AG a.s.,přesunuto sídlo společnosti z blízkých Mostišť do Martinic. V průběhu úprav sídla Zemasu byla odstraněna zmiňovaná " hrabovka ", na jejím místě bylo zbudováno parkoviště firmy.