Projekt - Martinice výsadba stromořadí v katastru obce

Projekt – „Martinice – výsadba stromořadí v katastru obce“

 

Také v letošním roce se nám podařilo získat dotaci na výsadbu stromů. Akce byla realizována a dokončena během podzimu 2021. 

Tento projekt řeší liniové výsadby dřevin ve třech různých lokalitách katastrálního území. Realizací vícedruhových výsadeb došlo k výraznému zlepšení biologické rozmanitosti a stability, zlepšení i z pohledu estetického. Výsadba má též protierozní funkci. Projekt logicky a funkčně navazuje na dříve provedenou výsadbu v obci i jejím okolí a je tedy pokračováním v koncepci výsadeb uvnitř obce i v dalších lokalitách. Celkový počet vysazených listnatých dřevin je 93 ks (78 ks stromů a 15 ks keřů). Vysazeny byly zejména třešně, slivoně, hrušně, jabloně a další neovocné stromy a keře.                  

 Hlavním smyslem záměru bylo posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur v katastrálním území obce Martinice. Dílčími cíli pak byla výsadba stromořadí jako typického prvku české krajiny, který v lokalitě zcela chybí, výsadba pouze domácích druhů dřevin a posílení přirozených funkcí lokality stromořadí budou za několik let výrazným přírodním prvkem v lokalitě omezujícím erozi přilehlých lánů, zachycující prach, vytvářející mikroklima vhodné pro drobné živočichy a hmyz. Současně budou plnit funkci rekreační a psychologickou.                                                                                                       

 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí. 

 

Michal Drápela
 starosta obce
20211028-140626