Historie

Historie sboru 1925 - 1995

V roce 1925, v roce založení požárního sboru, měla obec 53 domů a 242 obyvatel. Starostou obce byl František Ambrož, rolník. Úkoly se založením hasičského sboru na sebe vzalo obecní zastupitelstvo, v čele se starostou. Dne25. ledna 1925 byla svolána do hostince pana Aloise Bláhy schůze všech občanů, s programem zřízení hasičského sboru v obci a přihlášení občanů do tohoto sboru. Schůzi zahájil starosta obce pan František Ambrož. Župní jednatel promluvil pak o hasičské myšlence, jeho významu, prospěšnosti a nutnosti a vyzval přítomné ke vstupu do Sboru. Usnesení o založení Sboru dobrovolných hasičů v Martinicích bylo jednomyslné. Přihlásilo se 27 činných členů a 28 přispívajících.

Dne 5.září 1925 dodala firma Vystrčil a syn objednanou ruční čtyřkolovou stříkačku s dalším příslušenstvím. Svěcení stříkačky bylo provedeno dne 20.září. V červnu přivítali v Martinicích pana prezidenta T.G.Masaryka, který konal cestu po Moravě. Hasiči postavili slavobránu na návsi a zůčastnili se s občany přivítání. Ještě v témže roce byla zahájena v dubnu stavba hasičské zbrojnice a 15.července bylo provedeno její slavnostní posvěcení a otevření. Na základech zbrojnice stojí dnes kulturní dům.

Na výroční členské schůzi v roce 1930 byli do výboru zvoleni : starosta František Ambrož čp.8, náčelníkem František Ambrož čp.10, podnáčelníkem František Rosa a zbrojířem František Kraval.

Na výroční schůzi v roce 1947 byli do výboru zvoleni : starosta Josef Požár, náčelník Ludvík Smejkal, 1.podnáčelník František Rosa, 2.podnáčelník František Ambrož, jednatel František Vondráček a pokladník Leopold Švihálek.

V roce 1951 byli na výroční schůzi zvoleni do výboru : předseda Stanislav Jelínek, I.místopředseda Ludvík Smejkal, II.místopředseda František Ambrož, jednatel František Vondráček a pokladník Leopold Švihálek.

V roce 1952 byl opět volen nový výbor ve složení : předseda Josef Janák, I.místopředseda Ludvík Smejkal, II.místopředseda František Ambrož čp.10, jednatel František Vondráček a pokladník Leopold Švihálek.

V roce 1973 byly provedeny opět volby výboru. Byli zvoleni : předseda Ludvík Smejkal, velitel František Rosa, zást. velitele Jiří Suk, jednatel František Matula a pokladník Leopold Švihálek.

Nový výbor zvolený v roce 1977 : předseda Stanislav Drápela, místopředseda Jiří Šíma, velitel Jiří Suk, jednatel Jaroslav Matula a pokladník František Michal.

V roce 1985 byl zvolen nový výbor ve složení : předseda František Ambrož čp.10, místopředseda Jiří Šíma, velitel Josef Kadlec, jednatel Alois Ambrož a pokladník František Michal.

V roce 1994 byl zvolen další výbor Sboru ve složení : jednatel Alois Ambrož a velitel Josef Milota.

V roce 1949 zakoupil Sbor novou přenosnou motorovou stříkačku PPS 8 a v roce 1991 byla Sboru předána nová motorová stříkačka PPS 12.

Hasiči od svého založení se plně zapojili do práce ve prospěch občanů a obce. Každoročně prováděli požární prohlídky a dohlídky v domech a organizacích, svěřených do péče obce. Organizovali plesy, taneční zábavy, dětské karnevaly a různé soutěže. Úspěšně pořádali téměř každoročně divadelní představení, pro členy byl uspořádán jednou za dva roky autobusový zájezd na jižní Moravu, do jižních Čech, do Babiččina údolí apod. Při této činnosti nezapomínal Sbor na výcvik, údržbu a opravy požární techniky a požární zbrojnice, a účast na cvičeních v okrsku a soutěžích požárních družstev v okrsku a okrese. Podílel se aktivně na všech akcích pořádaných obecním zastupitelstvem, ke zvelebení obce a při ochraně životního prostředí. Svou brigádnickou pomocí se podílel na sklízni úrody místního JZD. Počty odpracovaných hodin se čítají na tisíce. Plně se osvědčilo družstvo samaritánů při ošetřování členů Sboru při požárech a cvičeních. Hasičská kronika uvádí, že družstvo samaritánů provedlo ročně 12 až 23 těchto ošetření.

Za dobu své existence zasahoval Sbor u 12 požárů v obci a osadě Nové Dvory a u 25 požárů v okolních obcích a to zejména u velkých požárů, jak např. v r. 1931 požár skladu dřeva fy Ráček ve Velkém Meziříčí, v roce 1952 požár firmy Jelínek a syn, nyní závod DEKVA Velké Meziříčí, v roce 1955 požár Státního statku v Kozlově, požár pily ve Velkém Meziříčí a další.


1.a 2.července 1995 proběhly velkolepé oslavy na počest 70-ti let od založení Sboru. 

V sobotu 1.července byla ve večerních hodinách uskutečněna taneční zábava a v neděli 2.července ve 13.00 hodin probíhalo žehnání nové hasičské stříkačky, poté se občané a zůčastnění odebrali od hasičské zbrojnice na cvičiště, kde probíhaly soutěže hasičských družstev a ukázka požární techniky.

Roku 1999 zvolen výbor ve složení: starosta František Ambrož, místostarosta Josef Milota, velitel Michal Drápela, jednatel Josef Švihálek, hospodář František Michal.

Roku 2004 zvolen výbor ve složení: starosta František Rosa, místostarosta Josef Milota, velitel Michal Drápela, jednatel Josef Švihálek, hospodář František Michal.

Roku 2009 zvolen výbor ve složení: starosta Bc. Martin Ambrož, místostarosta Ondřej Malec, velitel Michal Drápela, jednatel Josef Švihálek, hospodář František Matula.

Roku 2014 zvolen výbor ve složení: starosta Bc. Martin Ambrož, místostarosta Ondřej Malec, velitel Michal Drápela, jednatel Josef Švihálek, hospodář František Matula.

19.7.2015 proběhly oslavy 90. výročí založení sboru a slavnostní žehnání praporu sboru.

Od 24.11. 2017 disponuje sbor DA - L1Z - Ford Transit 4x2 L3H2, který byl pořízen v rámci programu " Dotace pro jednotky SDH obcí 2017".


Sbor se od svého založení také stále zůčastňuje různých hasičských soutěží s různými, převážně velmi dobrými výsledky.